hit
counter

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

Net Neet Webmanagement spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen volledig en juist is, daarentegen kan Net Neet Webmanagement niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt.
Net Neet Webmanagement aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

Net Neet Webmanagement aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden van onze freebees, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.

Kruid en Fruit bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Net Neet Webmanagement liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Net Neet Webmanagement. Net Neet Webmanagement is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen.

Net Neet Webmanagement geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op de naar ons verwijzende sites of bronnen.
Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. Net Neet Webmanagement aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier.

Net Neet Webmanagement vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van Net Neet Webmanagement en Net Neet Webmanagement geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van Net Neet Webmanagement.
Tevens is Net Neet Webmanagement niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Net Neet Webmanagement die de informatie toegankelijk maakt.

Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Net Neet Webmanagement in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Net Neet Webmanagement behoudt zich het recht voor om zonder wederbericht reacties op artikelen of op de weblog aan te passen of te verwijderen. Dit doen wij in geval van een melding van persoonlijke gegevens, discriminerende, pornografische, erotische of kwetsende inhoud, het zaaien van haat en oproepen tot geweld.

Net Neet Webmanagement kan deze disclaimer wijzigen zonder bezoekers hier van op de hoogte te stellen.